FI  |  SV  |  EN

Användarvillkor och registerbeskrivning

Allmänna leverans- och användarvillkor för SYNLAB Suomi Ab:s tjänst Testaakotona.fi©

Begäran om borttagning av personuppgifter här.

Tillämpning av villkoren

Dessa Villkor tillämpas på SYNLAB Suomi Ab:s (FO-nummer: 2674625-7, adress: Stenhagsvägen 7, 00310 Helsingfors) (nedan ”Bolaget”) webbplats och användargränssnitt på URL-adressen www.testaakotona.fi (nedan ”Webbtjänsten”), på de tjänster för förmedling av provtagningsutrustning som finns där och de tjänster för analysering av prov som genomförs i det medicinska centrallaboratoriet (nedan tillsammans ”Tjänsten”) samt på de beställningar och försäljningstransaktioner som gäller dessa. Tjänsten kan även erbjudas av din företagshälsovård, studenthälsovård eller av din hem- eller studieort.

Bolaget förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Villkor. De ändrade Villkoren tillämpas på beställningar som gjorts den dag då Bolaget meddelat om ändringarna eller efter det.

Dessa Villkor utgör inte en vårdrelation enligt gällande patientlagstiftning mellan dig och Bolaget, och Tjänsten omfattar inte medicinsk tolkning av provet.

GENOM ATT BESTÄLLA TJÄNSTER I WEBBTJÄNSTEN ACCEPTERAR DU DESSA VILLKOR. Genom att acceptera dessa Villkor accepterar du också att vi kan skicka e-post, sms eller under exceptionella omständigheter, ringa till dig rörande beställningen. Om du inte accepterar dessa Villkor, fortsätt inte registreringen, och logga inte in i eller använd Webbtjänsten.


Beställning och kundrelation

Provtagningsseten beställs i Webbtjänsten via internet. Att göra en beställning förutsätter att man identifierar sig med hjälp av bankkoder eller mobil ID.
Användaren ska logga in i Webbtjänsten med sitt eget namn, sina egna personuppgifter och andra identifikationer. De koder, användarnamn och lösenord som används för att logga in i tjänsten är personliga. Användaren ska förvara koderna och lösenordet med omsorg. Användaren får inte överlämna koderna eller lösenordet till en utomstående person om denna inte enligt dessa användarvillkor har rätt att för användarens räkning logga in i Webbtjänsten. Användaren har ensam ansvaret för att användarkontot i Webbtjänsten används på rätt sätt. Om användaren tappar bort sina koder till Webbtjänsten ska han eller hon omedelbart meddela detta till organisationen som administrerar koderna.
Bolaget har rätt att vägra att godkänna en registrering eller en förlängning av en registrering och kan dessutom vägra att erbjuda Webbtjänsten till vem som helst, av vilken orsak som helst och när som helst.
När man gör en beställning ska man uppge sina kontaktuppgifter inklusive mobiltelefonnummer och postadress. Produkter levereras endast i Finland.

Efter att ha fyllt i beställningsformuläret (och när det gäller kunder som själva betalar sina beställningar, efter att ha betalt beställningen) kan kunden beställa ett bekräftelsemeddelande till sin e-post.
Beställningar och personuppgifter som gäller prov som inte levererats tas bort från portalen nio monader efter beställning.

I samband med att produkten levereras kopplas streckkoden i förpackningen till de uppgifter du gett. När du skickar ett salmonellaprov är det viktigt att du fäster streckkodsetiketten på provtagningsröret. I förpackningarna för andra test finns streckkoden redan på röret. Du ska posta provtagningsröret enligt anvisningarna i förpackningen, och salmonellaprovet ska förpackas i en isotermisk förpackning enligt anvisningen. Svaret på provet levereras i Webbtjänsten via en elektronisk Tjänst. När resultatet är klart får du ett sms till det telefonnummer du angett.

De enheter och uppkopplingar som användningen av Webbtjänsten förutsätter (t.ex. uppkoppling till mobilnät eller internet) ingår inte i Webbtjänsten. Du ansvarar för anskaffningen, underhållet och uppdateringen av sådan utrustning samt för de kostnader detta medför.


Leveranstid

Vi strävar efter att posta beställningarna senast följande vardag efter beställning. Leveransen tar vanligtvis 2–5 vardagar beroende på postgången. De angivna leveranstiderna är ungefärliga, inte bindande.

Om kunden inte får försändelsen inom fem vardagar med beaktande av ovannämnda omständigheter gällande leveranstid som grundar sig på tidpunkterna för smittan och behandlingens avslutning, ska kunden kontakta Bolagets kundtjänst på adressen testaakotona@synlab.fi eller per telefon +358 20 734 1550.


Immaterialrätter och användningsrätt

Bolaget (eller dess licensgivare) äger alla rättigheter till Webbtjänsten och allt material i Webbtjänsten inklusive upphovsrätt, patent, varumärken, mönsterskydd, affärshemligheter samt alla andra immaterialrätter.

När du accepterar dessa Villkor beviljar Bolaget dig en begränsad rätt att använda Webbtjänsten för personligt, icke-kommersiellt ändamål. Om inte annat uttryckligen har sagts i dessa Villkor, har du inte rätt att på något sätt använda, kopiera, spara, redigera, överföra eller dela ditt användarkonto, Webbtjänsten, en del av dessa eller material som dessa innehåller och inte heller göra något av dessa tillgängligt för allmänheten.


Produktion av Webbtjänsten

Bolaget har rätt att producera Webbtjänsten på det sätt som det finner bäst, inklusive rätten att ändra på Webbtjänsten. Du ansvarar för de ändringar i dina enheter som detta eventuellt förutsätter samt för därmed förknippade kostnader.

Bolaget har rätt att avbryta användningen av Webbtjänsten om detta till exempel på grund av installations-, ändrings- eller underhållsarbeten är nödvändigt eller om lagar, författningar eller myndigheter förutsätter detta eller om det finns ett annat godtagbart skäl till avbrottet.


Ansvar

Bolaget lämnar ingen garanti på innehållet eller funktionerna i Tjänsten. Bolaget levererar Webbtjänsten enligt principerna ”som den är” och ”som den är tillgänglig”. Bolaget ansvarar inte för Webbtjänstens omfattning, felfrihet eller kontinuerliga funktion och inte heller för konsekvenserna för att man använt eller inte använt Webbtjänsten.

När du beställer ett test via Webbtjänsten måste du säkerställa att testet lämpar sig för din användning. Bolaget ansvarar inte för att testen lämpar sig speciellt för dig. Bolaget ansvarar inte för eventuell skada som användningen av Tjänsten eller informationen i Tjänsten orsakar, t.ex. de beslut som du fattar på grund av provanalysens resultat.

Bolaget är inte ansvarigt för eventuella tredje parters produkter eller tjänster. Bolaget strävar efter att säkerställa säker och tillförlitlig transport av provet, men Bolaget ansvarar inte för fel som beror på postgången.

Bolaget ansvarar inte för sådana direkta eller indirekta skador eller skador som är svåra att förutse som orsakas av användningen av Tjänsten.
Bolaget ansvarar inte för tolkningen av provresultat. Webbtjänsten är inte avsedd att ersätta medicinsk diagnostisering eller bedömning av hälsotillstånd utförd av en yrkesperson inom hälso- och sjukvården. Syftet med Webbtjänsten är således inte att erbjuda en medicinsk fackmans bedömning av Användarens hälsotillstånd. Du ska alltid själv och på eget ansvar överväga om du behöver vård, undersökningar eller en personlig mottagningstid hos en yrkesperson.


Behandling av personuppgifter

Vid behandling av de uppgifter som sparats i tjänsten iakttas försiktighet i enlighet med lagen om dataskydd samt tidsenliga tekniska tillvägagångssätt. Tjänsteproducenterna (och Tjänsteleverantören, om denna är en verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård) ansvarar för att all information som sparas i tjänsten skyddas på ett ändamålsenligt sätt.

Tjänsteproducenterna (och Tjänsteleverantören, om denna är en verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård) ger under inga omständigheter uppgifter om tjänstens Användare till en annan person eller ett annat företag utan laglig grund eller tillstånd av Användaren. Uppgifterna sparas i en server i Finland, vars administratör är specialiserad på säker behandling av hälsouppgifter, och uppgifterna förvaras enligt Social- och hälsovårdsministeriets anvisning om förvaring av journalhandlingar.

Provet rekommenderas att skickas till laboratoriet så snart som möjligt efter det provtagningssatsen har kommit. Under sekretesspolicyen raderas all information om abonnenten från portalen efter tidsfristen. Vi håller data i 9 månader från ordern, men om kunden vill radera sina uppgifter redan före det finns en funktion för detta ändamål i portalen.

Bolaget meddelar positiva resultat som gäller smittsamma sjukdomar till registret för smittsamma sjukdomar, om detta enligt lagstiftningen är Bolagets skyldighet. Om tjänsten betalas av din företagshälsovård, hemkommun eller studerandehälsovård, gör Bolaget testets resultat tillgängligt även för yrkespersonerna inom hälso- och sjukvården på ett sätt som betalaren av testet har valt och som beaktar datasäkerheten.

Användaren förbinder sig att ange korrekta uppgifter i Tjänsten. I identifieringstjänsten får Användaren endast använda sina egna koder. Det prov som Användaren lämnar måste vara Användarens eget.Oöverstigligt hinder

Bolaget ansvarar inte för ett dröjsmål eller en skada som beror på ett hinder som Bolaget inte kan påverka och som Bolaget inte rimligen kan förutsättas ha tagit i beaktande vid tidpunkten för avtalets ingående och vars följder Bolaget inte rimligen kunde ha undvikit eller övervunnit.


Tillämplig lag och tvistlösning

På dessa Villkor och Webbtjänsten tillämpas finsk lag.


Kontakt

Om du har frågor om Webbtjänsten kan du kontakta vår kundservice antingen per e-post på adressen testaakotona@synlab.fi eller genom att ringa +358 20 734 1550 vardagar kl. 8–16.


Ytterligare villkor som ska tillämpas om konsumenten själv betalar tjänsten

Priser och betalningssätt

Produkternas priser anges i Webbtjänsten, och kunden betalar produkterna i samband med beställningen. Produkternas priser inkluderar porto. Om tjänsten erbjuds av din kommun, studerandehälsovård eller företagshälsovård, kan du göra beställningen med hjälp av en kod som påvisar din beställningsrätt.

I webbutiken kan man betala med de vanligaste betalkorten eller via följande bankers nätbankstjänster: Nordea, Andelsbanken, Danske Bank, LokalTapiola, Aktia, Nooa, Lokalandelsbankerna, Sparbankerna, Handelsbanken, S-Banken och Ålandsbanken. Betaltjänsten erbjuds av Checkout Finland Ab.

Betaltjänstleverantör

Betalningsförmedlingstjänsten genomförs av betaltjänstleverantören Paytrail Oyj (2122839-7) i samarbete med finländska banker och kreditinstitut. Paytrail Oyj anges som betalningsmottagare på kontoutdraget eller kortfakturan och förmedlar betalningen till säljaren. Paytrail Oyj har auktorisation för betalningsinstitut. Vid reklamationer ska i första hand produktleverantören kontaktas.

Paytrail Oyj, FO-nummer: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
paytrail.com/kuluttaja/information-om-betalning

Nätbanker

Betalningsförmedlingstjänsten i samband med betalning via nätbanker genomförs av Checkout Finland Ab (FO-nummer 2196606-6) i samarbete med finländska banker och kreditinstitut. Ur användarens perspektiv fungerar tjänsten precis som betalning via nätet i allmänhet.


Returvillkor

Kunden har rätt att utan avgift byta eller returnera produkten inom 14 dagar på de villkor som anges här. Returrätten gäller endast oanvända produkter. SYNLAB Suomi Ab tar inte emot öppnade förpackningar med provtagningsutrustning eller produkter som returnerats senare än 14 dygn efter leverans.

Returneringen ska alltid på förhand meddelas per e-post på adressen testaakotona@synlab.fi. Med produkten som returneras ska skickas kundens namn och kontaktuppgifter. Betalningen återbetalas till kundens bankkonto eller kreditkort beroende på betalningssätt.

Om den levererade produkten är defekt eller kunden får fel produkt, ska kunden meddela kundservicen felet inom 14 dygn efter att han eller hon fått produkten, antingen per e-post testaakotona@synlab.fi eller per telefon +358 20 734 1550. Om paketet är skadat ska kunden omedelbart reklamera detta till Posti.